In het streven naar een duurzame en klimaatvriendelijke toekomst heeft Nederland een ambitieus akkoord gesloten dat een drastische verandering vraagt van de energie-infrastructuur. Het Energieakkoord voor Duurzame Groei, ondertekend door een breed scala aan stakeholders, markeert een gezamenlijke inspanning om hernieuwbare energie te bevorderen, energie-efficiëntie te vergroten, en de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen.

In dit blog kijken we een stapje verder naar het klimaatakkoord. We bekijken welke aanpak de Nederlandse overheid hanteert om de energie-infrastructuur te vernieuwen. Dat doen we aan de hand van verschillende deelonderwerpen:

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Klimaatakkoord

De Nederlandse overheid heeft het Klimaatakkoord opgesteld, dat concrete doelstellingen en maatregelen bevat om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het akkoord richt zich op verschillende sectoren, waaronder de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, en de elektriciteitssector. Het streeft naar een aanzienlijke toename van het aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Enkele concrete voorbeelden van maatregelen uit het Nederlandse klimaatakkoord zijn:

 • Hernieuwbare energieproductie:
  • Wind op zee: Uitbreiding van offshore windparken om de capaciteit voor windenergie op zee te vergroten. Hierdoor wordt een aanzienlijk deel van de elektriciteitsbehoefte duurzaam opgewekt.
  • Zon op land en dak: Stimulering van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, evenals de ontwikkeling van zonne-energieprojecten op geschikte locaties op het land.
 • Mobiliteit en Elektrisch Vervoer:
  • Elektrisch Rijden: Stimulering van elektrisch vervoer door middel van subsidies voor elektrische auto’s, de uitbreiding van laadinfrastructuur en het ontmoedigen van fossiele brandstoffen.
  • Duurzaam Openbaar Vervoer: Bevordering van duurzaam openbaar vervoer, waaronder investeringen in elektrische bussen en het verbeteren van fietsinfrastructuur.
 • Industrie en Innovatie:
  • CO2-Afvang en -Opslag (CCS): Onderzoek en implementatie van technologieën voor het afvangen en opslaan van CO2 om de uitstoot van broeikasgassen in de industrie te verminderen.
  • Waterstof: Ondersteuning van projecten en onderzoek naar de productie en toepassing van groene waterstof als duurzame energiedrager.
Aardbol in het gras

Subsidies en stimuleringsregelingen

De overheid biedt verschillende subsidies en stimuleringsregelingen om duurzame energieprojecten te ondersteunen. Dit omvat subsidies voor zonne-energie, windenergie, en andere hernieuwbare energiebronnen, evenals regelingen voor energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving.

Enkele voorbeelden van subsidies en stimuleringsregelingen van de Nederlandse overheid zijn: SDE++-regeling, ISDE-regeling, Energie-investeringsaftrek en de Regeling Reductie Energiegebruik. Kijk voor meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Energieakkoord

Het Energieakkoord voor Duurzame Groei is een nationaal akkoord in Nederland dat is gesloten tussen meer dan 40 partijen, waaronder de overheid, werkgevers, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, en andere belanghebbenden. Het akkoord heeft als doel om de overgang naar een duurzaam, betrouwbaar, en betaalbaar energievoorzieningssysteem te versnellen.

Het Energieakkoord vormt een belangrijk kader voor de Nederlandse energietransitie en heeft als doel om de nationale klimaatdoelen te halen, waaronder de reductie van broeikasgasemissies en de bevordering van duurzame groei. Het is belangrijk op te merken dat er sinds het sluiten van het Energieakkoord verdere ontwikkelingen en aanvullende afspraken zijn geweest, zoals het Klimaatakkoord dat in 2019 is gepresenteerd.

Regionale energiestrategieën (RES)

De Nederlandse overheid stimuleert regio’s om gezamenlijk Regionale Energiestrategieën op te stellen. Hierin worden keuzes gemaakt over de opwekking van duurzame energie, de warmtetransitie, en energiebesparing op regionaal niveau. Zo wordt lokaal draagvlak gecreëerd en worden de specifieke mogelijkheden van elke regio benut.

Innovatie en onderzoek

De overheid investeert in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energie. Dit omvat ondersteuning voor nieuwe technologieën, zoals slimme netwerken, energieopslag, en waterstoftechnologie, om de energietransitie te versnellen.

Heb jij een goed idee om de duurzame energie-infrastructuur beter te realiseren en kun je hulp gebruiken bij de ontwikkeling van jouw innovatie? Wij helpen je graag bij het realiseren van jouw product.

Aardgasvrije wijken

Er wordt ingezet op het aardgasvrij maken van wijken. Dit houdt in dat bestaande woningen en gebouwen worden aangepast om minder afhankelijk te zijn van aardgas, met alternatieve warmtebronnen zoals warmtepompen en stadsverwarming.

Samenwerkingen met stakeholders

De overheid werkt samen met bedrijfsleven, gemeenten, provincies, en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de energietransitie vorm te geven. Deze samenwerking is van cruciaal belang om een breed draagvlak te creëren en de transitie op lokaal en nationaal niveau te versnellen.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information