De ESG-factoren zijn van invloed op het risicoprofiel en de prestaties van een bedrijf op de lange termijn. Over het algemeen wordt duurzame energie beschouwt als een positieve factor binnen het ESG-framework vanwege de aanzienlijke milieu- en maatschappelijke voordelen die het biedt. Maar wat is ESG eigenlijk? En wat is de connectie met duurzame energie?

De ESG is voor steeds meer bedrijven een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda. Dit omdat de ESG-richtlijnen bedrijven helpen om risico’s te beheersen, investeringen aan te trekken en concurrentievoordelen te behalen. Daarnaast helpt het bedrijven om zich aan te passen aan een steeds veranderende zakelijke omgeving die steeds meer nadruk legt op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Bedrijven leren om verder te kijken dan alleen financiële winst en zich te richten op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden, inclusief de samenleving en het milieu.

In dit blog geven wij antwoord op de vragen: ‘Wat is ESG?’ en ‘Wat is de connectie met duurzame energie?’ ESG staat voor Environment, Social en Governance. Deze factoren van de ESG leggen wij graag aan je uit:

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Waarom is ESG belangrijk?

ESG is belangrijk omdat het bedrijven en organisaties aanspoort om verder te kijken dan alleen de financiële winst. ESG staat voor Environment, Social en Governance en laat bedrijven richten op duurzaamheid, ethiek en het creëren van toegevoegde waarde voor belanghebbenden. Het draagt bij aan een meer verantwoorde en duurzame zakelijke praktijk en helpt de wereldwijde uitdagingen, zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid, aan te pakken.

Er zijn meer redenen waarom ESG belangrijk is:

 1. Duurzaamheid en milieubescherming: Het stuk Environment in ESG benadrukt de noodzaak om de impact van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen.
 2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bij Social draait het vooral om arbeidsomstandigheden, mensenrechten en gemeenschap betrokkenheid.
 3. Risicobeheer: Bedrijven worden geconfronteerd met verschillende milieu- en sociale risico’s, variërend van regelgevingsboetes voor milieuovertredingen tot reputatieschade door betrokkenheid bij onethische praktijken.
 4. Financiële prestaties: Er is steeds meer bewijs dat bedrijven met sterke ESG-prestaties financiële voordelen behalen.
 5. Vertrouwen van belanghebbenden: ESG-praktijken helpen bij het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers, investeerders en regelgevende instanties.
 6. Lange termijn denken: ESG dwingt bedrijven om na te denken over hun impact op de lange termijn.
 7. Regelgeving en naleving: Overheden en toezichthouders leggen steeds strengere regels op met betrekking tot ESG-kwesties. Bedrijven die proactief voldoen aan deze regelgeving vermijden juridische en financiële risico’s.

Environment (milieu)

Het stuk ‘Environment’ van de ESG verwijst naar de impact van een bedrijf op het milieu en hoe het omgaat met milieuvraagstukken. Denk daarbij aan zaken als klimaatverandering, energieverbruik, waterbeheer, uitstoot van broeikasgassen, afvalbeheer en biodiversiteit. Bedrijven worden beoordeeld op hun inspanningen om een milieuvriendelijk beleid te implementeren en negatieve effecten op het milieu te verminderen.

Duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa hebben over het algemeen een veel lagere milieu-impact dan fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas. Het gebruik van duurzame energie draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke, verontreinigde stoffen. Dit is positief voor het milieu en draagt bij aan klimaatmitigatie. Bedrijven die investeren in of gebruikmaken van duurzame energie laten vaak een sterke milieu-oriëntatie zien, wat hun ESG-score ten goede kan komen.

> Ontdek welke 6 redenen de Nederlandse overheid heeft om grote landelijke energieprojecten uit te voeren.

twee handen die een lichtbulb vasthouden met een boom erin

Social (sociaal)

De S van ESG staat voor Social. Dit heeft alles te maken met hoe een bedrijf omgaat met sociale kwesties en relaties, zowel binnen als buiten het bedrijf. Het omvat zaken als diversiteit en inclusie, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, arbeidspraktijken, gemeenschapsbetrokkenheid en klantrelaties. Bedrijven worden beoordeeld op hoe ze bijdragen aan positieve sociale impact en ethisch gedrag.

Duurzame energieprojecten kunnen een positieve sociale impact hebben door het creëren van banen in de continu vernieuwende energie-industrie en het bevorderen van economische ontwikkeling in gemeenschappen waar deze projecten worden geïmplementeerd. Bovendien kunnen ze bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met de vervuiling van fossiele brandstoffen, wat de sociale gezondheid en het welzijn bevordert.

Governance (bestuur)

Bij Governance gaat het om de structuur en praktijken van het bestuur van een bedrijf. Het omvat aspecten zoals de samenstelling van de raad van bestuur, onafhankelijkheid van bestuurders, beloningsbeleid, transparantie, anticorruptiebeleid en financiële verslaglegging. Goed bestuur zorgt voor verantwoordelijkheid, eerlijkheid en transparantie in de besluitvorming van een bedrijf.

Bedrijven die betrokken zijn bij de duurzame energie-industrie moeten een goed bestuur en transparantie handhaven om vertrouwen te creëren bij investeerders, regelgevende instanties en andere belanghebbenden. Dit bevat het naleven van regelgeving met betrekking tot energieproductie, het veiligstellen van financiering voor projecten en het zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Duurzame energie

Innoveren is een vak apart. Daarom is het belangrijk dat er voldoende kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk te kunnen innoveren. Je moet weten hoe je verder gaat na een brainstormsessie zonder vast te zitten.

Over het algemeen wordt duurzame energie beschouwd als een positieve factor binnen het ESG-framework vanwege de aanzienlijke milieu- en maatschappelijke voordelen die het biedt. Investeerders en bedrijven met sterke ESG-doelstellingen tonen vaak interesse in duurzame energie als een manier om zowel financiële rendementen als een positieve sociale-, en milieu-impact te realiseren.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information