Volgens de klimaatafspraken moet in 2050 alle gebruikte energie in Nederland afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Om dit te bereiken zijn er diverse aanpakken mogelijk. Een daarvan is het investeren in windenergie, zowel op het land als op zee. Op welke manier pakt de Nederlandse overheid de groei van windenergie op zee aan?

We kijken naar de doelen van windenergie, welke route de Nederlandse overheid volgt als het gaat om windenergie op zee, de aanleg van windparken en netaansluiting en de belangenafweging bij windparken op zee.

Wil jij met jouw innovatie het eenvoudiger maken om de ESG-doelstellingen te halen? Wil je daarbij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Wij helpen je graag! Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Doelen

In het Energieakkoord voor duurzame groei stond dat er in 2023 voor minimaal 4,5 GW vermogen aan windmolens op zee moest staan. Windmolens op zee leveren dan 3,3% van alle energie in Nederland.

In het Klimaatakkoord (2019) en het regeerakkoord (2021) is afgesproken om het beleid van windenergie op zee door te zetten. Rond 2030 moet er daardoor ongeveer 21 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 16% van alle energie in Nederland en 75% van het huidige elektriciteitsverbruik.

De komst van windparken op zee brengt economische kansen met zich mee. Een grote thuismarkt geeft de Nederlandse offshore- en windsector de kans om zijn expertise verder te ontwikkelen en daarmee zijn internationale positie te versterken. Nu al hebben Nederlandse bedrijven een marktaandeel van ongeveer 25 procent van de totale Europese markt voor wind op zee.

Windpark op zee

Route van aanpak

In de afgelopen jaren zijn er twee windparkgebieden rondom Borssele gebouwd. In de komende jaren zullen er nog drie volgen die op 18,5 kilometer uit de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland komen te staan.

In de periode die daarop volgt, zullen er nog meer windparken volgen, ver op zee ten westen en noorden van ons land.

Aanleg windparken

De Rijksoverheid regelt alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen. Dan gaat het over waar ze komen, de maatregelen om natuur te beschermen en de vergunningen. Daarvoor doet de overheid onderzoek naar de opbouw van de kavel, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens. Zo weet een windparkontwikkelaar van tevoren precies hoe hij het windpark het beste kan bouwen.

De Rijksoverheid geeft de kavels uit met tenders, waarin windparkontwikkelaars met elkaar concurreren om de vergunning. De windparken in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zullen in 2022 en 2023 de eerste subsidievrije windparken ter wereld in bedrijf zijn. De energie van windparken gaat via elektriciteitskabels naar land: het net op zee.

Belangenafweging

Bij de ontwikkeling van windenergie op zee komen diverse belangenafwegingen aan bod, waarbij ecologische, economische en maatschappelijke aspecten met elkaar verweven zijn. Enerzijds vertegenwoordigt windenergie op zee een veelbelovende stap naar een duurzamere energievoorziening, met aanzienlijke milieuvoordelen en de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Anderzijds brengen deze projecten uitdagingen met zich mee met betrekking tot de impact op het mariene ecosysteem, met name de verstoring van zeevogels en zeezoogdieren, en het effect op de biodiversiteit van de zeebodem.

Economisch gezien biedt windenergie op zee kansen voor het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van lokale economieën, vooral in gebieden met goed ontwikkelde havens. Echter, de initiatieven moeten ook rekening houden met de kosten van de bouw, exploitatie en onderhoud van offshore windparken, wat van invloed kan zijn op de energieprijzen.

Maatschappelijk gezien moeten de belangen van de lokale gemeenschappen worden afgewogen tegen de voordelen van duurzame energie. Participatie en acceptatie van de bevolking zijn cruciaal voor het succes van dergelijke projecten. Ook moeten eventuele visuele impact en geluidsoverlast in beschouwing worden genomen.

De balans tussen deze verschillende belangen vergt zorgvuldige planning, transparante communicatie en actieve betrokkenheid van belanghebbenden om ervoor te zorgen dat windenergie op zee niet alleen bijdraagt aan de energietransitie, maar ook op een verantwoorde en duurzame manier wordt geïmplementeerd.

Samen met Beeliners werken aan jouw ESG-innovatie

Heb jij een goed idee voor een product, dienst, proces of technologische innovatie waarmee het behalen van de ESG-doelstellingen eenvoudiger wordt? En wil jij jouw idee uit laten werken in samenwerking met Beeliners? Beeliners heeft een innovatiecel die zich specifiek bezighoudt met innovaties op het gebied van energy and heating systems. Kom eens vrijblijvend langs voor een kopje koffie en we bespreken graag met jou de mogelijkheden.

Also interesting

 • Groen gas

  Hoe wordt de productie van groen gas gestimuleerd?

  In een tijdperk waarin de wereld steeds meer aandacht besteedt aan duurzame energiebronnen, is groen gas een veelbelovend alternatief dat de potentie heeft om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Groen gas, ook bekend als biomethaan, wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals groenafval, rioolslib, of zelfs mest. Het biedt… Read More

  More information

 • bio-energie

  Wat is bio-energie?

  In een tijdperk waarin de urgentie van duurzame energiebronnen steeds prominenter wordt, staat bio-energie centraal als een veelbelovende en milieuvriendelijke oplossing. Deze hernieuwbare energievorm, afkomstig uit biologische bronnen zoals planten, biedt een scala aan mogelijkheden voor het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beperken van de impact… Read More

  More information

 • Lamp in handen

  Zo wordt het gebruik van duurzame energie gestimuleerd

  In een wereld waarin de roep om duurzaamheid en milieubewustzijn steeds luider klinkt, staat het gebruik van duurzame energiebronnen centraal in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel individuele inspanningen van burgers en bedrijven een belangrijke rol spelen, rust er een cruciale verantwoordelijkheid op overheden wereldwijd om de transitie naar duurzame energie… Read More

  More information