De combinatie BAM/Van den Herik, Deltares, Rijkswaterstaat, Meteoor, Aquatic Drones en Beeliners werken als innovatieteam op gelijkwaardige wijze en in gezamenlijk eigenaarschap samen aan de ontwikkeling van de flexibele krib met Xstream-blokken.

Kenmerken van de krib

De flexibele krib is opgebouwd uit Xstream-blokken. Dit is een modulair en adaptief systeem. Het principe van het Xstream-blok is als volgt: de blokken worden gestort, haken in elkaar en vormen een stevige constructie. Verankering is niet nodig en de blokken kunnen worden opgepakt, wat het eenvoudig maakt om de krib te verlengen of te verhogen.

Een krib met Xstream-blokken wordt gedeeltelijk waterdoorlatend. Circa 60% is open ruimte waardoor water en sediment tussen de blokken door kunnen stromen zonder dat de krib haar functie verliest. Dit beïnvloedt de rivierstroming en sedimentdynamiek rond de krib positief. Verder zijn de open ruimtes tussen de Xstream-blokken een goede habitat voor verschillende organismen.

Bodemerosie als opgave

Bij de huidige rivierkribben spelen de volgende issues:

  • Stabiliteit van de kribben worden door bodemerosie negatief beïnvloed.
  • Waterstandsverlaging en invloed op grondwaterstanden als gevolg van bodemerosie.
  • Meer opstuwing door hoger liggende kribben bij extreme rivierafvoer.
  • Rivierafvoer neemt toe door klimaatverandering, huidige kribben zijn niet adaptief op afvoercapaciteit.
  • Grotere binnenvaartschepen veroorzaken meer schades aan kribben en oevers door golven.
  • Er ontstaan lokale diepe ontgrondingskuilen die de vaargeul kunnen beïnvloeden.
  • Schade door aanvaringen zijn nu niet eenvoudig te repareren en reparatie geeft hinder.

Samenwerkingsverband

Voor de verdere ontwikkeling van de flexibele krib is binnen de Leerruimte een samenwerkingsverband aangegaan voor de verschillende fases. Elke betrokken partner heeft, passend bij de eigen belangen, bijdrages gedaan in geld, middelen en/of uren.

De bijdrage van Beeliners

Binnen het project van de flexibele krib is Beeliners verantwoordelijk voor de monitoring van de krib. Hiervoor hebben wij een aantal Xstream blokken op innovatieve wijze “smart” gemaakt.

Door toepassing van gyroscopen, impact en temperatuur sensoren in de Xstream blokken kunnen we nauwkeurig bepalen wat de impact is op de flexibele krib onder invloed van externe factoren. Bij hoge waterstanden kunnen de blokken onder water de data doorgeven. Beeliners was naast de elektronica ook verantwoordelijk voor de constructie om de sensoren in de blokken aan te brengen.

Metingen worden realtime uitgevoerd en data wordt naar een overzichtelijk dashboard gestuurd waar door middel van visualisering gelijk impact of verschuivingen worden geregistreerd. Zo is schade aan de krib door externe factoren gelijk inzichtelijk.

Een project waarbij Beeliners verantwoordelijk was voor een totaal oplossing. Hardware, software, cloud oplossing, dashboard, constructie. De realisatie geschiedde binnen vier maand tijd. Een mooie prestatie in samenwerking met onze partners.