Deze privacyverklaring heeft betrekking op Beeliners.

Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van alle mensen waarmee wij samenwerken is voor ons belangrijk. Hierbij streven we naar langdurige samenwerking en waarderen wij dat u deze gegevens met ons deelt. Uw gegevens zijn in goede handen, wij zullen hier iedere dag zorgvuldig mee omgaan.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens Beeliners verwerkt en met welk doel wij dit doen, in het kader van de uitoefening van onze dienstverlening, maar ook met betrekking tot het gebruik van onze website verwerken wij persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens beperken wij ons alleen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Wij respecteren de privacy van klanten, medewerkers, relaties en bezoekers van de website. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en verwerking vindt in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving plaats.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

Beeliners zal naar aanleiding van de input uit de innovatie scan een persoonlijk profiel van uw organisatie genereren, dit rapport wordt vrijblijvend ter beschikking gesteld. Aan de hand van dit rapport zal Beeliners contact met u opnemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze diensten hebben we in bepaalde gevallen persoonsgegevens nodig. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het soort dienst dat we verrichten. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende dienstverlening zullen worden verwerkt. Per situatie geven wij aan onze klanten en medewerkers aan welke persoonsgegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. In de uitvoering van onze werkzaamheden kan indien nodig verwerking van de gegevens aan de orde zijn zoals:

Voor het onderhouden van de zakelijke relatie, het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en het verstrekken van informatie over de door klanten, kandidaten en medewerkers gebruikte online tools, verwerken we de namen, contactgegevens en functies van de betreffende personen die werkzaam zijn bij onze zakelijke relaties.

Daarnaast verzamelt Beeliners gegevens over bezoekers van haar website. Dit geeft ons inzicht in informatie, zoals:

De genoemde gegevens zijn geanonimiseerd; het is dus niet mogelijk voor Beeliners om een bezoeker van de website te identificeren.

Beeliners verzamelt enkel tot personen herleidbare informatie die door de betreffende bezoeker van de website zelf uitdrukkelijk ter beschikking is gesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker een contactformulier op de website invult. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en gegevens in relatie tot het internetgedrag zoals beschreven in deze verklaring.

Cookiebeleid

De website van Beeliners maakt bovendien ook gebruik van cookies en er staan social media iconen en hyperlinks op verschillende webpagina’s. Beeliners gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Op grond van een wettelijke verplichting of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk daarbij aan het verstrekken van de gegevens aan overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst.

Beeliners zal nooit, tenzij na expliciete toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens aan derden verstrekken vanuit commercieel oogpunt.

De verstrekte gegevens als gevolg van het gebruik van onze website worden eveneens alleen aan derde partijen doorgegeven als dat noodzakelijk is voor het gebruik of de optimalisatie van de website. Zo verstrekken wij deze gegevens onder meer aan onze website- en systeembeheerder en het (online) marketingbureau.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij dat deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook informeren wij deze derde partij dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden zodra ze niet meer nodig zijn.

Het verstrekken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Doeleinden van het verzamelen van gegevens’, dan wel op grond van toestemming van de betrokkene. Verwerking op grond van gerechtvaardigd belang is aan de orde in geval van optimalisatie c.q. verbetering van de dienstverlening van Beeliners. Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan mag de betrokkene de toestemming altijd weer intrekken. In dat geval zal Beeliners niet langer de betreffende persoonsgegevens verwerken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Binnen Beeliners bewaren we persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening ontvangen niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, dan wel bewaard moeten worden in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Ook gegevens die Beeliners van websitebezoekers verkrijgt, zal zij niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van geslaagde verwijderverzoeken van betrokkenen, verwijdert Beeliners de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de onderstaande situaties hanteert Beeliners de volgende bewaartermijn:

Borging van de veiligheid van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Personen die namens Beeliners toegang hebben tot deze gegevens zijn (onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels) gehouden aan geheimhouding. Wij hanteren hoge en algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of vernietiging.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens, recht van bezwaar, recht op beperking en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om te vragen om inzage in en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om verstrekte persoonsgegevens over te dragen en u hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken. Tenslotte heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw verzoek, bezwaar of vraag richten aan het privacy team van Beeliners, bereikbaar via avg@beeliners.com. Daarop zullen wij uiterlijk binnen één maand reageren. Mocht het onverhoopt langer duren dan zullen we u hierover informeren. Ieder verzoek, bezwaar of vraag zal op zichzelf worden behandeld.

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over hoe Beeliners uw persoonsgegevens gebruikt? Of bent u niet tevreden met onze reactie nadat u ons om inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens? Neem in dat geval eerst (nogmaals) contact met ons op. Op deze manier geeft u ons de kans om de situatie te herstellen en/of te beoordelen of wij aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Mocht dit niet afdoende blijken, dan kunt u, u daarna richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover kun u terecht op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 22 september 2022. Beeliners kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de verklaring is altijd beschikbaar via de website van Beeliners. Wijzigingen zullen dan ook op onze website worden gepubliceerd.

Meer info of vragen over uw gegevens of deze verklaring

Heeft u vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie of heeft u privacy gerelateerde vragen neem dan contact op met ons privacy team, bereikbaar per e-mail: avg@beeliners.com.